Про управління

Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також Положенням «Управління гуманітарної політики Луцької районної державної адміністрації Волинської області».

Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, культури, молодіжної політики, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, охорони здоров’я, а також фізичної культури на території Луцького району.


Управління у межах своїх повноважень виконує такі завдання:

• бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

• готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації з питань віднесених до його повноважень;

• забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

• забезпечує розгляд звернень громадян із питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходи щодо усунення причин, які зумовили їх появу, забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є упраління;

• контролює та надає методичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань здійснення повноважень органів виконавчої влади у сфері освіти, культури, молодіжної політики та фізичної культури;

• організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом, бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів), забезпечує захист персональних даних;

• готує та вносить пропозиції до проекту районного бюджету, забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів, аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку у сфері освіти, культури, молодіжної політики, фізичної культури, розробляє відповідні регіональні програми розвитку освіти, культури, фізичної культури, покращення становища дітей і молоді, організації відпочинку та дозвілля дітей і молоді, забезпечує їх виконання;

• створює умови розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва;

• соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури та охорони культурної спадщини, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

• сприяє підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників, працівників закладів культури та працівників сфери фізичної культури та спорту; Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників та працівників закладів культури при відділі освіти утворюється районний методичний кабінет, як підрозділ відділу, який діє відповідно до положення про нього та підпорядковується відділу;

• сприяє формуванню репертуару мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, картинних галерей, бібліотек, організацій виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини; — фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини, збереженню та розвитку культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин, проведенню роботи з фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;

• сприяє розвитку мережі навчальних закладів у районі, вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації;

• проводить атестацію педагогічних працівників і керівних кадрів дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, забезпечує ведення обліку і складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції;

• забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку і функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин; впровадження в практику освітніх і наукових програм відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;

• впроваджує в практику нові освітні програми та інші педагогічні розробки, рекомендовані Міністерством освіти і науки України, визначає регіональний компонент у змісті освіти;

• проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення олімпіад, змагань, конкурсів, спартакіад, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді;

• організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;

• сприяє розвитку видів фізкультурно-масових занять та спорту, визнаних в Україні, організовує і проводить фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечує пропаганду здорового способу життя;

• забезпечує формування та затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, забезпечує організацію та проведення цих заходів, забезпечує підготовку і проведення в районі навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;

• організовує проведення фестивалів, лотерей, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень;

• сприяє громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань освіти, культури, молоді, фізичної

• здійснює заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури та охорони культурної спадщини;

• здійснює в межах своїх повноважень заходи, спрямовані на організацію оздоровлення учнів закладів загальної середньої освіти, що перебувають в підпорядкуванні управління, відпочинку та культурного дозвілля дітей і молоді та дорослого населення;

• здійснює разом з органами охорони здоров’я загальний контроль за охороною здоров’я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей і молоді;

• здійснює інші повноваження, визначені законом.